π 除以2是有理数么?2除以π 是无理数吗?

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2022/08/09 03:47:30

π 除以2是有理数么?
2除以π 是无理数吗?

不是.
π 是无限不循环小数,所以是无理数,无理数除以2,还是无理数.
2 除以π 也是无理数.

π/2依然是无理数。

不是。
因为π 是无理数,

是无理数